Szakkollégium Egyesület


ADÓSZÁMUNK: 18627150-1-02

NYTSZ: 02 02 0003484

STAT SZÁMJEL: 18627150-8552-529-02

BANK IBAN FORMÁTUMBAN: HU54 12072552-01505297-00100002

A  fő tevékenységeink a TEÁOR szerint:

8552 ’08          Kulturális képzés

8559 ’08          Mns egyéb oktatás

8560 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység

A Szentágothai Szakkollégium Egyesületének megalapítását nagyjából a szakkollégium életre hívásának tizedik évfordulójára. 2014. szeptember 11. napjára terveztük kimondani. A Pécsi Törvényszék a 16.Pk.60.081./2014. szám alatti bejegyzési eljárása során a Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának első módosítását rendelte el, melyeket a Pécsett, 2014. december 10. napján tartott taggyűlés el is fogadott. Eszerint került sor a Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának a Pécsi Törvényszék 2014. október 22. napján kelt 16.Pk.60.081./2014./2. sz. végzése szerinti kijavítására, amelynek preambulumában az Egyesület előzményeit a következőképpen fogalmaztuk meg:

A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – ugyan csak 2011 óta vezet szigorú tag(díj)nyilvántartást – lassan egy évtizede a tagjainak közös, tartós, alapító okiratában meghatározott céljai folyamatos megvalósításán fáradozik. Ezzel valamennyi, a PTK 3:63§-ban meghatározott fogalmi elem egy megalapítandó egyesület számára rendelkezésre áll. Kivéve a jogi személyiséget. A SzJSzK egyes tagjai ezzel az alapszabállyal fordulnak a tisztelt Pécsi Törvényszékhez, hogy nyilvánítsa őket jogi személlyé: Egyesületté.

I. Az Egyesület alapadatai Ptk. 3:5. § szerint.

 

A pécsi Szent István tér 17. szám alatti Civil Közösségek Házában 2014. szeptember 11. napján összegyűlt természetes személyek … Egyesület létrehozását határozzák el.

Az Egyesület jogi személy.

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, viszont az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

Az alapszabály a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával módosítható.

(6) Az Egyesület itt definiált céljai módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell.

Az Egyesület Ptk 3:5. § a)-f) szerinti adatai

Az Egyesület neve: Szentágothai Szakkollégium Egyesület

Az Egyesület székhelye: H-7621 Pécs, Szent István tér 17. (Székhelynyilatkozat csatolva

Az Egyesület célja és fő tevékenysége

Az Egyesület célja a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) céljainak támogatása, az SzJSzK pályázati tevékenységéhez jogi keretek – önálló jogi személyiség – biztosítása.

 

Az Egyesület különös céljai:

a) transzdiszciplináris képzés biztosítása, amelyben a tanrendben nem szereplő, de a tananyaggal mégis összefüggő témakörök jelennek meg;

b) az Egyesület kiemelt feladata egyúttal a közösségépítés. A közösség a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a Szakkollégiumon belül éppen úgy, mint azon kívül nyitottságra törekszik;

c) az Egyesület átfogó, teljeskörű ismeret-közvetítésre törekszik, hitéleti tevékenységet nem folytat, felvételi rendjében nincs tekintettel a vallási hovatartozásra, az ideológiai elkötelezettségre.

d) Az Egyesület az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

da) egyéni és csoportos kutatási programok szakmai támogatása;

db) tudományos pályázatokon, konferenciákon részvétel ösztönzése, támogatása;

dc) publikációs lehetőségek elősegítése;

dd) kulturális rendezvények, előadások, kurzusok szervezése;

de) külföldi tanulmányutak szervezése, cserediákprogramok kezdeményezése, bonyolítása;

df) ingyenes vagy támogatott (kedvezményes) nyelvoktatás biztosítása;

dg) kollégiumi férőhelyhez jutás támogatása;

dh) kollégiumi bentlakás részleges vagy teljes összegű támogatása;

di) együttműködés más bel- és külföldi szakkollégiumokkal.

 

Az Egyesület alapításkori céljainak meghatározása az Ectv. 34.§ (1) a) szerint: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény III. Fejezet a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei felsorolásában, az 5. cím alatt, az alapvető működési szabályok között a 11. § (1) bekezdésben állapítja meg, hogy a felsőoktatási intézmény

d) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat,

e) lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét nem zavarva – egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával látogathassák azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.

 

 

Az Egyesület fő tevékenysége a TEÁOR szerint:

8552 ’08          Kulturális képzés

8559 ’08          Mns egyéb oktatás

8560 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység

ADÓSZÁMUNK: 18627150-1-02

NYTSZ: 02 02 0003484

STAT SZÁMJEL: 18627150-8552-529-02

BANK IBAN FORMÁTUMBAN: HU54 12072552-01505297-00100002